Anh sống trên đời này 19 năm thì quen em hết 10 năm.
Em không quan trọng thì ai quan trọng nữa. 

Người tình không bao giờ cưới